วันอาทิตย์ 9 ธันวาคม 2018

โรงเรียนนราสิกขาลัย 
16 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร.073-511115 แฟ็ก 073-511592

--Welcome--
ยินดี ต้อนรับ สู่รั่ว น้ำเงินเ-หลือง
Narasikkhalai school
โรงเรียนนราสิกขาลัย