🏫

📣ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มาสอบคัดเลือก

📆ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 🕜เวลา 14.30-16.10น.

 📂โหลดรายชื่อ