📣ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ ชั้น ม.1 
ตามโครการสงเสริมศักยภาพด้านวิทยยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ปีการศึกษา 2564


📂โหลดรายชื่อ

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มาสอบคัดเลือก

📆ในวันที่ 3 เมษายน 2564 🕜เวลา 08.30-16.00น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ ชั้น ม.4 
ตามโครการสงเสริมศักยภาพด้านวิทยยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ปีการศึกษา 2564


📂โหลดรายชื่อ

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มาสอบคัดเลือก

📆ในวันที่ 4 เมษายน 2564 🕜เวลา 08.30-16.00น.