📣ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภท(นักเรียนทั่วไป)
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564


📂โหลดรายชื่อ

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มาสอบคัดเลือก

📆ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 🕜เวลา 08.30-16.00น.

........................................................................................................................

📣ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภท(นักเรียนทั่วไป)
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2564


📂โหลดรายชื่อ

แก้ไข้เพิ่มเติม

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มาสอบคัดเลือก

📆ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 🕜เวลา 08.30-16.00น.