วันศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2019

โรงเรียนนราสิกขาลัย 
16 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร.073-511115 แฟ็ก 073-511592
E-mail: school@ns.ac.th

--Welcome--
ยินดี ต้อนรับ สู่รั่ว น้ำเงินเ-หลือง
นายกฤษดา ปรีชาหาญ
ผอ.โรงเรียนนราสิกขาลัย

Home

ประกาศระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

รับสมัครระหว่าง

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก