บทที่ 1
รู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 2
ข้อมูลและสารสนเทศ
 
บทที่ 3
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร


บทที่ 4
รู้เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์


บทที่ 5
การดูแลและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

บทที่ 6
ซอฟต์แวร์

บทที่ 7
หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์
 

บทที่ 8
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
บนระบบเครือข่าย

บทที่ 9
เทคโนโลยีสมัยใหม่

บทที่ 10
โครงงานคอมพิวเตอร์