foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
07-3511-115
school@ns.ac.th
โรงเรียนนราสิกขาลัย

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสัญญา สุขเพชร
ผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย
นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา
รองผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย
นายแวสุกรี มามะ
รองผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย

ปฏิทินวิชาการ

ระบบ SMSS

เอกสารคู่มือนักเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน

ศูนย์ ICT-Narasikkhalai


รับแจ้งปัญหาการใช้งาน
คลิ๊ก

ศูนย์ HCEC โรงเรียน นส.

สมาคมศิษย์เก่า


ศูนย์การเรียนรู้ AFS

ติวฟรีออนไลน์

ติวแยกตามเนื้อหา
ม.ต้น  // ม.ปลาย

ห้องเรียน Gifted


ห้องเรียน DLIT

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

051747
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4
56
60
51251
151
2089
51747

Your IP: 3.239.76.25
2024-03-04 01:19

พันธกิจของโรงเรียน

1.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย้างทั่วถึง และเท่าเทียม
5.จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

 

 

ประกาศรับสมัคร

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

รายละเอียดการสมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (โหลดประกาศ)

ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (โหลดประกาศ)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ  

(พิเศษวิทย์ ม.1)    (พิเศษวิทย์ ม.4)

 

ระดับ ม.1 และ ม.4 วันรับสมัคร 
ห้องเรียนพิเศษวิทย์  10 - 14 ก.พ. 2567
ห้องเรียนทั่วไป 9 - 13 มี.ค. 2567 

 

 

 

 

 

 

เอกสารจัดตั้งชุมนุม

 

ประกาศ
ครู และ นักเรียน สามารถโหลดเอกสาร

การจัดตั้ง ชุมนุม ปี2566

โหลด

 

N.S.สาร

ผลงานวิชาการครูนิบัสลาน

นายนิบัสลาน นิเซ็ง
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูศิริพาภรน์

น.ส.ศิริพาภรน์ ร่วมสุข
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูปัทมา ลาโอะ

นางปัทมา ลาโอะ
ลงวันที่ 20 ก.ย. 2565

ผลงานวิชาการครูรูฮานิง ดือเระ

ครูรูฮานิง ดือเระ
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูจินตนา สุระกำแหง

นางจินตนา สุระกำแหง
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูรูลฮายยะห์ บากา

ครูรูลฮายยะห์ บากา
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการ ครูวิลาวัลย์ เต็มหิรัญ

ผลงานวิชาการครูนงนุช บัวทวน

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผลงานวิชาการครูปาตีเมาะ ยูโน

นางปาตีเมาะ ยูโน
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูกมลวรรณ

นางกมลวรรณ แสงอรุณ
ลงวันที่ 12 ส.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูณัฐกานต์

ครูณัฐกานต์ ชูคง
ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูยามีลา

นางยามีลา ปาละกุล
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูรอมาน

นายรอมาน หลำโส๊บ
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูรอยารี

นายรอยารี มาหะมะ
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูโสภา เนื่องนำ

ครูโสภา เนื่องนำ
ลงวันที่ 25 ก.ค. 2565


Copyright © 2024 โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส Rights Reserved.